2020. szeptember 29. - 08:49

Közérdekű adatok 2020

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

 

 

 1. Hivatalos név (teljes név)

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság

 2. Székhely

 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

 4. Telefonszám

 +36-62-554-054

 5. Faxszám

 +36-62-554-063

 6. Központi elektronikus levélcím

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 7. A honlap URL-je

 www.szefo.hu

Céget nyilvántartó cégbíróság neve

Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám

Cg.06-10-000122

Adószám

11090036-2-06

Jegyzett tőke

1.100.000,- eFt

Jegyzett tőke ténylegesen rendelkezésre bocsátott összege

1.100.000,- eFt

A szervezeti struktúra

 

 

 A szervezeti struktúra ábrája

 Szegedi SZEFO zrt. szervezeti struktúra linkje a weboldal alján a mellékletek között található

Társaság vezetői

 

 

 1. Társaság vezetői

Szegedi SZEFO zrt. vezetői linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 2. Társaság szervezeti egységek, telephelyek, fióktelepek és vezetőik

Szegedi SZEFO zrt. szervezeti egységei, vezetői linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 

Szegedi SZEFO zrt. telephelyei, fióktelepei és vezetőik linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 

Irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más szerv

A Szegedi SZEFO zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai

-           

 

Többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

A Szegedi SZEFO zrt. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-           

Közalapítványok

Szegedi SZEFO zrt. által alapított közalapítványok

 

 

 1. Alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

 

Alapítványok

Szegedi SZEFO zrt. által alapított alapítványok

 

 

 1. Az alapítvány neve, amelyet a Szegedi SZEFO zrt. alapított és, amely alapítói jogát gyakorolja

SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány

Az alapító okirat linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 2. A fentiek szerinti alapítvány székhelye

 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

 3. A fentiek szerinti alapítvány kuratóriumának tagjai

dr. Ambrus Norbert

Kiss Andrea

Német László

Költségvetési szerv

Alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

-           

 

Lapok, kiadványok

Szegedi SZEFO zrt. kiadványai

 

 

1.       Kiadvány, lap neve

 SZEFO Magazin (ingyenes kiadvány)

 2. A kiadvány kiadójának neve és elérhetősége

kiadó: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság

telefon: +36-62-554-054

 3. A kiadvány főszerkesztőjének a neve

 Gyurácz Annamária

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

 

 1. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatal látja el a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint.

Budapest Főváros Kormányhivatal

 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

 

 

 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv a NAIH.

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Honlap: http://naih.hu

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

 

 1. A Szegedi SZEFO zrt. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 Szabályzatok

Jogszabályok

A társaságra vonatkozó jogszabályok jegyzéke, szabályzatok linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 

 

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem értelmezhető

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem értelmezhető

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem értelmezhető

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

nem értelmezhető

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

-           

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

SZEFO Magazin

-          a Társaságról szóló ingyenes kiadvány

-          papír alapon és elektronikus formátumban a Társaság honlapján

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

-           

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem értelmezhető

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

-           

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

-           

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-           

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

-           

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-           

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-           

 

Közérdekű adatok igénylése

 

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Vezérigazgatói Titkárság

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

Telefon: +36-62-554-054

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 4. Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 dr. Ambrus Norbert

Közzétételi listák

 

 

 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzététel

 Közzététel linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 

Archív adatok elérhetősége:

http://www.szefo.hu/hu/cegunkrol/kozerdeku-adatok/adatszolgaltatas

 2. A 2015. évi LVII. tv. az energia hatékonyságról, valamint a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet alapján előírt éves energetikai szakreferens jelentés 

 éves energetikai szakreferens jelentés linkje a weboldal alján a mellékletek között található

További adatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

-           

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-           

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

-           

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-           

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-           

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-           

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

-           

 

  1. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

 

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 Állami Számvevőszék ellenőrzésének linkje a weboldal alján a mellékletek között található

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

 

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 -

 

Számviteli beszámolók

 

 

 1. A Szegedi SZEFO zrt. számviteli törvény szerinti beszámolói

 http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses  

 

Foglalkoztatottak

 

 

 1. A Szegedi SZEFO zrt. -nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 Foglalkoztatottak adataira vonatkozó link a weboldal alján a mellékletek között található

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 Foglalkoztatottak adataira vonatkozó link a weboldal alján a mellékletek között található

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Foglalkoztatottak adataira vonatkozó link a weboldal alján a mellékletek között található

 

Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-           

 

 Szerződések

 

 

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  nincs vonatkozó adat

Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-           

Nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-           

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

 

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 nincs vonatkozó adat

Közbeszerzés

 

 

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

ekr.gov.hu

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

 

 

Támogatások

 

 

 1. A Szegedi SZEFO zrt. részére Keret- és Támogatási szerződés megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatásra

támogatási szerződés linkje a weboldal alján a mellékletek között található

 

 

 

 Mellékletek:

2020. június 22. - 08:42

Adatszolgáltatás 2020.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2020.)

2019. október 29. - 11:39

Ellenőrzések

Társaság alaptevékenységével kapcsolatos ellenőrzések:

ÁSZ-jelentés

2019. október 29. - 11:28

Adatszolgáltatás 2019.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.(1) bekezdés szerinti adatközzététel:

2018. április 29. - 10:22

Adatszolgáltatás 2018.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.(1) bekezdés szerinti adatközzététel:

2018. március 01. - 08:03

Etikai kódex

2018. március 01. - 08:03

Éves beszámolók

A Szegedi SZEFO zrt. éves beszámolói az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata honlapján, az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses  

2017. június 29. - 08:03

Szerződések

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) és (4) bekezdésében rögzített szerződéseit a társaság a KBA rendszerben maradéktalanul felöltötte, melyeket alábbi linkre kattintva érhet el:

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

Chance logo


A termék az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított rendszerben készült

Fogyatékosság-Barát Munkahely